Nhu cầu tối ưu hóa video cho doanh nghiệp

Nhu cầu sử dụng video tự động hóa

Doanh nghiệp tiềm năng
16
10%

Số doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng video tự động hóa: 2.8Tr

Số lượng video tự động hóa sản xuất hàng ngày:  1.1Tr